PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Lipiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

 

 

      Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski, położony w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Obszar LGD „Królewskie Ponidzie” zajmuje powierzchnię 96 739 ha (968 km2). W skład Lokalnej Grupy Działania wchodzi osiem gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. Zamieszkuje go 73 591 osób.

powiatbuski

     Powiat buski leży w malowniczej Niecce Nidziańskiej, pomiędzy Górami Świętokrzyskimi i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską. Są to tereny równinne, lekko pofałdowane. Niezwykłej malowniczości przydają im wyżłobione w lessach płytkie wąwozy i jary, rozległe łąki, doliny rzeczne, liczne zagajniki i stawy. Do Wisły, stanowiącej wschodnią granicę powiatu, zmierzają wszystkie rzeki regionu, w tym przede wszystkim Nida, stanowiąca główną oś całej południowej części województwa. Duże fragmenty powiatu wchodzą w skład dwóch obszarów zaliczonych do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – „Dolina Nidy” i „Ostoja Nidziańska” oraz dwóch parków krajobrazowych – Nadnidziańskiego i Szanieckiego. Utworzono tu wiele pomników przyrody i rezerwatów, w których można podziwiać zjawiska krasu gipsowego, florę i faunę słonolubną.

     Do bogactw geologicznych powiatu należą złoża gipsu i siarki oraz ich pochodne, a także złoża borowiny. Na terenie powiatu występują bogate złoża wód leczniczych: siarczanosłonych i solanek jodkobromkowych. Zasoby te przyczyniły się do powstania i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju. Zlokalizowane są tutaj liczne specjalistyczne sanatoria i zakłady przyrodolecznicze, dysponujące bogatą bazą leczniczą i zatrudniające wyspecjalizowaną kadrę medyczną.

     Region, w którym jest położony powiat buski ma bogatą historię. Ziemia ta należy do najstarszych ośrodków chrześcijaństwa i może poszczycić się mianem kolebki polskiej państwowości. Tu miało swoją stolicę państwo Wiślan, a w XIII wieku Wiślica była silnym grodem kasztelańskim. Historię tego terenu dokumentują wspaniałe zabytki na czele z Bazyliką Mniejszą w Wiślicy i w Pacanowie oraz kościoły w Gorysławicach, Chotlu Czerwonym, Chotelku Zielonym, Stopnicy, Szańcu, Nowym i Starym Korczynie, Gnojnie, Kargowie, Zborówku, Świniarach i Busku-Zdroju. Należą one do najcenniejszych obiektów sakralnych w Polsce.

     Obszar LGD to typowy region rolniczy, gdzie nie ma wielkich ośrodków przemysłowych. Na jego terenie funkcjonuje wiele gospodarstw agroturystycznych, a uzdrowiskowy charakter powiatu podnosi atrakcyjność regionu. Obszar posiada dobrze zorganizowaną i szeroką bazę rekreacyjną.

     Jest to teren czysty ekologicznie, o wspaniałych walorach przyrodniczych, a także walorach uzdrowiskowych, teren o bardzo małym uprzemysłowieniu, w dominującej roli rolnictwa. Czynniki te są wielkim atutem regionu w rozwoju turystyki. Wokół – w promieniu do 200 km – znajdują się duże uprzemysłowione aglomeracje: Górny Śląsk, Kraków, Kielce, Rzeszów, nieco dalej Łódź i Warszawa, dla mieszkańców których obszar ten może jawić się niczym piękny rajski ogród pomiędzy przemysłowymi regionami. Wspaniałość fauny i flory, do tego bardzo bogate dziedzictwo historyczne, sięgające początków polskiej państwowości, czynią zeń obszar niezwykle atrakcyjny.

     Zarówno geograficznie – region stanowiący obszar Lokalnej Grupy Działania, położony wzdłuż dolnego biegu rzeki Nidy, ograniczony od południa naturalną granicą w postaci rzeki Wisły; jak i historycznie – tzw. Królewskie Ponidzie (pozostające najdłużej jako domena królewska); tak również gospodarczo jest to obszar spójny, mocno ze sobą powiązany, o podobnych i wspólnych cechach.

Cały region LGD jest obecnie regionem rolniczym, co jest jego problemem (brak przemysłu na większą skalę, mała liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych), ale co jednocześnie może stać się jego wielkim atutem.

     Wspólnota historyczna i kulturowa oraz geograficzna, ale przede wszystkim podobieństwo sytuacji gospodarczo-społecznej i występujących w nich problemów oraz wspólne cele połączyły gminy powiatu buskiego w jedną Lokalną Grupę Działania – „Królewskie Ponidzie”.

 

Biuletyn informacji o obszarze

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA