PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Czerwiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności:

1) kontrole administracyjne dotyczące operacji inwestycyjnych obejmują przynajmniej jedną wizytę odnośnie do operacji będącej przedmiotem wsparcia lub miejsca inwestycji w celu weryfikacji jej realizacji (art. 48 ust. 5),

2) państwa członkowskie organizują kontrole na miejscu dotyczące zatwierdzonych operacji na podstawie odpowiedniej próby. Jeżeli to możliwe, kontrole przeprowadza się przed dokonaniem ostatniej płatności dla danej operacji (art. 49 ust. 1).

Z uwagi na konieczność płynnej obsługi procedowanych spraw oraz wypłatę środków beneficjentom, proponuje się, w miarę możliwości, przeprowadzenie ww. kontroli „zza biurka”, bez bezpośredniego kontaktu z beneficjentami. W tym celu beneficjenci, tam gdzie jest to możliwe, powinni dostarczyć,
na prośbę agencji płatniczej lub podmiotu wdrażającego, dokumenty potwierdzające realizację operacji w zakresie finansowym oraz rzeczowym w formie elektronicznej. Podobne rozwiązanie zostało przyjęte przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie polityki spójności. Zdaniem MRiRW, wymagane przepisami kontrole na miejscu można ograniczyć do niezbędnego minimum.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 809/2014 wydatki objęte kontrolami na miejscu stanowią co najmniej 5% wydatków, przy czym przy obliczaniu minimalnego poziomu próby uwzględnia się kontrole przeprowadzone do końca roku kalendarzowego (art. 50 ust 1 i 2). W związku z tym wskaźnik 5% wydatków objętych kontrolami na miejscu będzie można uzupełnić w terminie późniejszym.

W odniesieniu do kontroli operacji inwestycyjnych możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia wizyty i uwzględnienie jej później w próbie dotyczącej kontroli na miejscu (art. 48 ust. 5 pkt a).

Powyższe, z uwagi na specyfikę niektórych instrumentów wsparcia, nie dotyczy płatności obszarowych w ramach PROW 2014–2020 (płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW), premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną) oraz płatności dobrostanowej, to znaczy płatności objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania i Kontroli.

W związku z rosnącym ryzykiem zachorowania na koronawirusa, Lokalna Grupa Działalnia Królewskie Ponidzie informuje, że konsultacje w sprawie naborów wniosków i przygotowania dokumentacji konkursowych prowadzone będą telefonicznie pod nr 795 136 851 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do czasu zakończenia zakończenia pandemii bezpośredni kontakt z pracownikami będzie mozliwy po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

W razie pytań prosimy również o kontakt drogą elektroniczną:

Ewa Satora - dyrektor biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      tel. 795 136 851

Marta Strzelecka - specjalista sd funduszy europekskich: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Renata Nasieniak - specjalista ds wdrażania LSR: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" otrzymała kolejnego bonusa, który zostanie przeznaczony na konkursy. Zapraszamy zatem do wypełnienia ankiety, która pozwoli na dokonanie diagnozy i dostosowanie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju do Państwa porzeb. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0XQ0pcxhAv3Dn7i6nalc5oTydgGZuvb7DoTcUzNgFofFmjw/viewform?vc=0&c=0&w=1

Dziękujemy za udział w konsultacjach.

Lokalna Grupa Działania "Królewskie Ponidzie" jako Organizator Konkursu zaprasza do przesyłania projetów logo projektu współpracy o akronimie ŚWiAT. Szczegóły w dokumentacji zamieszczonej poniżej. Opis projektu współpracy zanajduje się w zakładce Projekt Współpracy.

1. Regulamin Konkursu.

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Projekt umowy. 

4. Protokół z wyboru

KOWR zaprasza na szkolenie - "Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym".

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o planowanym szkoleniu z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.2. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do
7 stycznia 2020 r.

W związku z uruchomieniem naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2 „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego PROW 2014-2020, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z pomocy do udziału w szkoleniu.
Zakres szkolenia: sposób i poprawność wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, zagadnienia związane z kwalifikowalnością kosztów, zagadnienia związane ze zobowiązaniami wynikającymi z umowy oraz realizacją umowy.
Zgłoszenie udziału w szkoleniu należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 7 stycznia 2020 r. wraz z podaniem danych kontaktowych (w tym adresu e-mail)
Termin i forma szkolenia jest uzależniona od liczby zgłoszeń.

Więcej informacji o naborze wniosków w ramach poddziałania 3.2 jest dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/promocja/prow/prow-2014-2020/wsparcie-dzialan-informacyjnych-i-promocyjnych-realizowanych-przez-grupy-producentow-na-rynku-wewnetrznym.

 

Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju ul. Grotta 3 28-100 Busko Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE: KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY „ŚWiAT”.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1) realizacja projektu współpracy,

3) przygotowanie i składanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektu współpracy,

4) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych w projekcie współpracy,

5) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektu,

6) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umowy o przyznanie pomocy,

7) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,

8) prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu,

9) prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z operacją,

10) prowadzenie archiwizacji swoich spraw/zadań,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • 3 letni staż pracy
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Microsoft Office,
 • znajomość problematyki projektów realizowanych ze środków UE,
 • znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD,
 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
 • prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu warsztatów, imprez kulturalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy - niepełny etat (1/8),
 • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Królewskie Ponidzie”” i w terenie
 • praca wymagająca realizacji poleceń wyjazdów służbowych.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT” w terminie do 31.12.2019r., tj. wtorek do godz. 10:00 bezpośrednio w Biurze LGD.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i posiadający najwyższe kwalifikacje spośród kandydatów na wolne stanowisko zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej LGD - www.krolewskieponidzie.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)",
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych wymagań

Prezes Zarządu

Artur Cygan

Opis stanowiska

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”

Termin Walnego Zebrania:

16 grudnia 2019 r. godz. 15:30 pierwszy termin; 15:45 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. wyboru członków Rady LGD
 4. Sprawy różne.

1. Projekt uchwały

2. Protokół z poprzedniego WZC

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków
LGD „Królewskie Ponidzie”


Termin Walnego Zebrania:
6 czerwca 2019 r. godz. 16:00 pierwszy termin; 16:30 drugi termin

Miejsce Walnego Zebrania:
Szkoła Podstawowa w Raczycach, Raczyce 64, 28-114 Gnojno

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2018 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018,
b)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018,
c)    udzielenie Zarządowi absolutorium,
d)    wyznaczenie kierunków działalności w 2019 roku,
e)    wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Zarządu.
5.    Sprawy różne.

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Projekty uchwał

3. Sprawozdania finansowe

4. Sprawozdanie z Pracy Zarządu

5. Regulamin Pracy Zarządu

 

Lokalna Grupa Działania "KRólewskie Ponidzie" zaprasza osboby zainteresowane złożeniem wniosku w ramach rozwijania działalności gospodarczej na szkolenie, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godzinie 10.00 w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku Zdroju.

Na szkoleniu omówiene zostaną zasady wnioskowania, kryteria wyboru operacji oraz załączniki do wniosku.

Zapraszamy!

Podkategorie

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA