PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Sierpień 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wzmacniająca  lokalną tożsamość  poprzez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe stanowią podstawową bazę dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne  przedstawicieli swojego lokalnego środowiska.
Społeczność obszaru Powiatu Buskiego wykazuje coraz większą aktywność w tworzeniu organizacji społecznych i stowarzyszeń. Obserwuje się znaczy wzrost zaangażowania lokalnych aktywistów w tworzenie formalnych struktur, które następnie skutecznie zmieniają  wizerunek swych miejscowości.
Od 2007 do 2013 roku liczba zarejestrowanych w KRS organizacji pozarządowych wzrosła z 103 do 151. Jest to niewątpliwy sukces i krok ku budowaniu aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
Dostępność różnych funduszy oraz chęć działania na własny rachunek, to bodźce do formalizowania grup lokalnych liderów i tworzenia coraz to nowych organizacji pozarządowych mających formę stowarzyszeń lub fundacji. Sformalizowane struktury nakładają pewne obowiązki na władze takich organizacji, jednocześnie czyniąc je poważnymi podmiotami posiadającymi osobowość prawną.
Według danych ze Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju, na terenie powiatu w 2013 r. działało łącznie 84 stowarzyszeń, 6 fundacji, 67 Ochotniczych Straży Pożarnych, 19 klubów sportowych, 22 uczniowskie kluby sportowe. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców na terenie powiatu liczba organizacji pozarządowych w 2013 r. wynosiła 20. Na obszarze powiatu funkcjonuje: Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” LOT „Moc Ponidzia” oraz oddział PTTK, które to organizacje są spoiwem wszystkich gmin powiatu buskiego oraz inicjatorami wspólnych przedsięwzięć budujących  turystyczny  wizerunek obszaru.
Dla oceny aktywności społecznej mieszkańców istotna jest nie tylko liczba organizacji pozarządowych, ale również ich jakość. Pod tym pojęciem należy rozumieć  potencjał kadrowy i organizacyjny, w tym finansowy. Stowarzyszenia działające na terenie powiatu stanowią bardzo ważny element życia kulturalnego i społecznego mieszkańców. Zgodnie ze swoimi celami statutowymi prowadzą one bardzo różnorodną działalność na rzecz społeczności lokalnych. Zakres działania wszystkich organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu  jest bardzo podobny, a jednocześnie różnorodny. Głównym kierunkiem działań jest: krzewienie kultury, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, aktywizacja różnych grup społecznych (młodzieży, seniorów), rozwój regionu pod kątem turystyki i promocji, pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia, ekologia, ochrona dziedzictwa lokalnego, działania na rzecz integracji i współpracy między społeczeństwem, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz zachowania lokalnej historii i tradycji, edukacja. Ważne działania podejmowane są również przez Koła Gospodyń Wiejskich, które w ramach swojej działalności podejmują inicjatywy na rzecz reprezentowania interesów kobiet wiejskich, w tym dążą do poprawy ich warunków życia i pracy, a także podtrzymywania lokalnych tradycji ludowych i pielęgnacji lokalnej tożsamości.
Z zadowoleniem wskazuje się rosnącą aktywność ludzi dojrzałych i starszych. Ta grupa poszukuje pól aktywności w czasie wolnym. Jako paradoks wskazuje się, że stałemu wzrostowi liczby i jakości obiektów publicznych nie zawsze towarzyszy zadowalające ich wykorzystanie. Istniejące obiekty kulturalne, sportowe i rekreacyjne mogłyby zostać ożywione poprzez zwiększenie oferty zajęć zaspokajających rosnące aspiracje mieszkańców.
Organizacje są na różnym poziomie rozwoju i przygotowania do procesu profesjonalizacji działań. Borykają się z problemami i przeszkodami, które często ograniczają możliwość realizacji misji społecznej w takim zakresie i zasięgu jaki odpowiadałby organizacjom.
 Analizując kondycję III sektora w powiecie buskim należy wspomnieć o problemach, z którymi organizacje najczęściej się zmagają. Z badań własnych LGD Królewskie Ponidzie”, ze spotkań i szkoleń w okresie programowania 2007- 2013 wynika, że najczęściej wskazywanymi zidentyfikowanymi mankamentami organizacji w swym funkcjonowaniu są: oparcie finansowania działań organizacji w większości ze środków publicznych; zbyt małe środki finansowe własne w organizacjach, które nie pozwalają na swobodną realizację działań statutowych; trudności w dotarciu  i zaangażowania ludzi młodych w działalność stowarzyszeń czy fundacji, skomplikowane formalności związane z korzystaniem ze środków grantodawców, sponsorów lub funduszy europejskich; ograniczony dostęp do tzw. „dobrych praktyk” oraz  mało efektywna współpraca międzysektorowa.
W związku z tym, aby NGO mogły skutecznie wypełniać przypisane im zadania statutowe, wymagają wzmocnienia swojego potencjału i profesjonalizacji działań. LGD” Królewskie Ponidzie”  wspiera aktywność społeczną mieszkańców, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe. W ramach swoich zadań zapewnia pomoc merytoryczną i informacyjną poprzez różnorodne oferty wsparcia (m.in.: bezpłatne szkolenia dostosowane do zapotrzebowań zgłaszanych do LGD, porady i doradztwo, działania na rzecz integracji III sektora). W ramach funkcjonującego od 2013 r. Inkubatora Organizacji Pozarządowych (działającego wcześniej przy LGD „G5” a obecnie „Królewskie Ponidzie”) LGD dąży do wzmocnienia działań, skupienia rozproszonych organizacji pozarządowych oraz gromadzenia wiedzy na temat ich działalności. Tym samym LGD pełni rolę pośrednika we współpracy między NGO a NGO oraz NGO z JST. Jednakże ten obszar życia społecznego wymaga dalszego rozwoju i wsparcia przy wypracowywaniu zasad tej współpracy. Warsztaty rozwoju lokalnego wykazały, że III sektor na obszarze LGD pozostaje zagubiony w zmieniającym się otoczeniu i niejednokrotnie nie jest traktowany jako poważny partner przy podejmowaniu inicjatyw przez na rzecz społeczności lokalnej. W ramach LSR przewidziano działania wspierające NGO na scenie społecznej. III sektor i jednostki samorządu terytorialnego tworzą fundament współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Wspólny dialog, wzajemna współpraca i wspólna realizacja strategicznych celów jest jak najbardziej możliwa w tworzeniu partnerstw w ramach LGD. Program współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 również zakłada „budowanie partnerstwa między organami władzy samorządowej a III sektorem (…)”
Spoiwem dla społeczności lokalnych będzie wsparcie dla działań, zawierających wspólny mianownik oparty m.in. na elementach lokalnego dziedzictwa czy budowie wspólnej wizualnej/ produktowej marki obszaru.
Aktywność społeczna jest jednym z elementów kapitału społecznego. Zaangażowanie mieszkańców obszaru oraz wzajemne zaufanie przy budowaniu więzi lokalnych są niezbędne do wzmacniania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.
Analiza ilościowa III sektora oraz aktywności społecznej mieszkańców LGD, wskazuje na konieczność skierowania wsparcia w ten obszar, gdyż tylko aktywne społeczeństwo może spowodować realną zmianę.
Wnioski z warsztatów rozwoju lokalnego wskazują jednak na brak skoordynowania działalności stowarzyszeń na terenie powiatu buskiego oraz brak możliwości wymiany informacji pomiędzy pozarządowymi organizacjami . Uczestnicy warsztatów reprezentujący III sektor wskazali również problemy w obszarze współpracy NGO          z JST zarówno w sferze finansowej jak i pozafinansowej. Powyższe kwestie poruszono na spotkaniu konsultacyjnym z samorządowcami i wynikiem tych rozmów jest wyodrębniony III cel ogólny, który służyć ma budowaniu trwałych partnerstw oraz nawiązywaniu międzysektorowej współpracy.
Aby zrealizować  ten cel wnioskodawcy grantów  w partnerstwie publiczno, społeczno, prywatnym  realizują wspólne przedsięwzięcia, dzieląc się zadaniami  wspólnie wypracowując efekt, który jest różnorodny np. wspólnie organizują warsztaty, wyjazdy seminaryjne, wydarzenia o charakterze kulturowo- turystycznym  itp. Są to pierwsze  kroki podjęte w celu wypracowania formuły współpracy miedzysektorowej.

 

http://www.krolewskieponidzie.pl/images/LOGO/Logo_KP.jpg

Zaprosznie na Walne Zebranie Członków LGD "Królewskie Ponidzie"

Termin Walnego Zebrania:

10 lipca 2018 r. godz: 15.30 pierwszy termin; 15.45 drugi termin

Miejsce  Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al.   Mickiewicza 22 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    odwołania członka Rady składającego rezygnację
b)    uzupełnienia składu Rady.
4.    Sprawy różne
5.     Zakończenie posiedzenia     

Prezes Zarządu

Artur Cygan

Projekty uchwał:

1. Protokół z poprzedniego WZC

2. Uchwała nr 8/2018 w sprawie odwołania członka Rady.

3. Uchwała nr 9/2018 w sprawie uzupełnienia składu Rady.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”
2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych  w zakresie działania Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Lokalnej Grupie Działania „Królewskie Ponidzie”
 b)    realizacji zawartych umów ;
 c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    organy władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Lokalną Grupą Działania „Królewskie Ponidzie” przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie”
 6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   
  f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Lokalnej Grupie Działania „Królewskie Ponidzie” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

„Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania
zaprasza


potencjalnych wnioskodawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu związanym ze zbliżającym się terminem naboru wniosków grantowych” z zakresu:

Przedsięwzięcia III.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce szkolenia: Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku Zdroju, ul. Mickiewicza 22; 28-100 Busko Zdrój

Termin szkolenia: 18.05.2018 r.

Czas szkolenia: 14:00 -16:00


PROGRAM SZKOLENIA:
 Omówione zostaną:

•    Zasady wnioskowania;
•    Lokalne kryteria wyboru operacji;
•    Wzory wniosków i innych dokumentów związanych z naborem wniosków.

Serdecznie zapraszamy!

logo królewskie ponidzie


Termin Walnego Zebrania:

18 maja 2018 r. godz: 15.30 pierwszy termin; 16.00 drugi termin

Miejsce  Walnego Zebrania:

Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al.   Mickiewicza 22 28-100 Busko Zdrój

Porządek obrad Walnego Zebrania:

1.    Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Protokolanta oraz przyjęcie porządku obrad.
2.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania.
3.    Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie” za 2017 rok.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017,
b)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,
c)    udzielenia Zarządowi absolutorium,
d)    wyznaczenia kierunków działalności w 2018 roku,
e)    wyboru Zarządu LGD „Królewskie Ponidzie”
f)    wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Królewskie Ponidzie”
g)    zmian w statucie LGD
5.    Sprawy różne.

Protokół z poprzedniego WZC

Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie z pracy Zarządu

Projekty Uchwał

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” obejmuje swym zasięgiem cały powiat buski. Każda w gmin tworzących LGD „Królewskie Ponidzie” posiada cenne zasoby – czy to przyrodnicze, czy kulturowe czy historyczne i we wzajemnej współpracy dostrzega szansę na zrównoważony rozwój. Zadaniem LGD w tej kwestii jest budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw celem uzyskania  efektu synergii, nawiązywania i umacniania współpracy międzysektorowej oraz zwiększenia zasięgu oddziaływania projektów. LGD „Królewskie Ponidzie” podejmuje wysiłki i wspiera inicjatywy służące wykreowaniu rozpoznawalnej marki obszaru objętego LSR.
Dziedzictwo historyczno – kulturowe jest bogactwem obszaru, dlatego też cel w postaci jego ochrony i zabezpieczenia został zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju. Na konkurs grantowy z zakresu Renowacja i modernizacja dziedzictwa historycznego wpłynęło do biura LGD 10 wniosków, które zostały wybrane do dofinansowania.
W dniu 11.04.2018 r.  w BSCK nastąpiło uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami i 300 000,00 zł trafiło do parafii: Świniary, Szaniec, Szczaworyż, Dobrowoda, Wiślica, Stary Korczyn, Nowy Korczyn, Piasek Wielki, Strożyska oraz do Zakonu Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Księża Sercanie) Nowicjat w Stopnicy.
Wszystkim grantobiorcom gratulujemy, a niebawem podpisanie umów z kolejnymi grantobiorcami z zakresu Działań z zakresu promocji walorów turystyczno – kulturowych oraz Działań integrujących lokalne społeczności.

lgd177

 

DSC 8372

 

DSC 8379

 

DSC 8355

logo królewskie ponidzie

Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

     
Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu, który uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”, beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

      Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

ANKIETA DO POBRANIA
ZAŁĄCZNIK DO ANKIETY

      Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie”, ul. Grotta 3, 28-100 Busko-Zdrój.

      Dokumentację zdjęciową należy złożyć na płycie DVD/CD z realizacji projektu Dane te pozwolą LGD na monitorowanie LSR oraz w ramach działań promocyjno – informacyjnych będą umieszczane na stronie internetowej www.krolewskieponidzie.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem LGD – tel./fax 41 378 71 77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA