PROJEKT WSPÓŁPRACY  

   

KALENDARZ  

Marzec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

OBSZAR DZIAŁANIA  

   

facebook  

facebooknew

   

 

Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” z siedzibą w Busku Zdroju ul. Grotta 3 28-100 Busko Zdrój

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE: KOORDYNATOR PROJEKTU WSPÓŁPRACY „ŚWiAT”.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1) realizacja projektu współpracy,

3) przygotowanie i składanie wniosków o płatność związanych z realizacją projektu współpracy,

4) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań i innych dokumentów wymaganych w projekcie współpracy,

5) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektu,

6) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umowy o przyznanie pomocy,

7) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,

8) prowadzenie i kompletowanie dokumentacji merytorycznej projektu,

9) prowadzenie monitoringu w zakresie nowych wytycznych (rozporządzenia, ustawy) związanych z operacją,

10) prowadzenie archiwizacji swoich spraw/zadań,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • 3 letni staż pracy
 • biegła obsługa komputera w zakresie programów Microsoft Office,
 • znajomość problematyki projektów realizowanych ze środków UE,
 • znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD,
 • umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji,
 • umiejętność interpretowania przepisów i stosowania ustaw,
 • prawo jazdy kat. B

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • doświadczenie w pracy administracyjno - biurowej,
 • komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pomoc, organizowaniu warsztatów, imprez kulturalnych „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy - niepełny etat (1/8),
 • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,
 • miejsce pracy w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Królewskie Ponidzie”” i w terenie
 • praca wymagająca realizacji poleceń wyjazdów służbowych.

TERMIN, FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko KOORDYNATORA PROJEKTU WSPÓŁPRACY ŚWiAT” w terminie do 31.12.2019r., tj. wtorek do godz. 10:00 bezpośrednio w Biurze LGD.

Kandydaci spełniający wymogi formalne i posiadający najwyższe kwalifikacje spośród kandydatów na wolne stanowisko zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na stronie internetowej LGD - www.krolewskieponidzie.pl.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)",
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz dokumenty potwierdzające spełnianie poszczególnych wymagań

Prezes Zarządu

Artur Cygan

Opis stanowiska

   

UE               LEADER                                               PROW 2014 2020 logo kolor

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Strona internetowa opracowana przez LGD "Królewskie Ponidzie" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, 
poddziałania 19.1 
Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

© KRÓLEWSKIE PONIDZIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA